Vele handen maken licht werk

Binnen een vereniging is altijd veel te doen. We hebben daarom een aantal permante commissies die veel van het werk verrichten en daarnaast incidentele werkgroepen voor evenementen. Meedoen is daarnaast ook nog eens heel leuk!

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie verzorgt de organisatie en uitvoering van alle open A- en B-status-wedstrijden. Deze commissie werkt samen met de wedstrijdsecretaris, die de vergaderingen bijwoont, en met de wedstrijdleiders, die lid zijn van de commissie.
De commissie organiseert en leidt in opdracht van de wedstrijdsecretaris de door de vereniging te houden wedstrijden. Zij werken daarvoor nauw samen met de wedstrijdsecretaris. Tot de verantwoordelijkheden van de wedstrijdcommissie behoren:

– controle van de wedstrijdmaterialen
– communicatie met de betrokken commissies
– opbouw/inrichting van het veld/accommodatie inclusief baanindeling
– aansturen van veldwerkers, tijdwaarnemers en scoreverwerking
– communicatie met, en eventueel assistentie van, de scheidsrechter(s)
– samenstellen van de uitslag en deze versturen naar de deelnemende verenigingen en het Bondsbureau


wedstrijdsecretaris@ahv-centaur.nl

Beheer- en technische commissie

De beheer- en technische commissie is verantwoordelijk voor inventaris en gebouw(en). Tot de taken behoren:

– inventarisatie en beheer van alle bouwkundige materialen en gereedschappen
– signaleren als er vervangen moet worden incl. opstellen en indienen van begrotingen
– oproepen van leden voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden
– organiseren van bouwkundige werkzaamheden


technischecommissie@ahv-centaur.nl

Kantinecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor alles wat er in en om de kantine gebeurt. Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

– opstellen en actueel houden van een kantinereglement
– opstellen van dienstroosters voor de kantinemedewerkers
– inkoop en beheer van de kantinevoorraden
– in overleg met de penningmeester bijhouden van de in- en verkopen
– in overleg met het Bestuur vaststellen van de verkoopprijzen
– schoon en ordelijk houden van bar, keuken en de daarbij horende opslagruimte


kantinecommissie@ahv-centaur.nl

Schoonmaakcommissie

De schoonmaakcommissie verzorgt het schoonhouden van de Centaurhal, met uitzondering van de bar, de keuken en de daarbij horende opslagruimte.
Deze commissie verzorgt de inkoop van voldoende schoonmaakmiddelen en –materialen.
De leden van de schoonmaakcommissie ontvangen voor hun werk een door de algemene vergadering vastgestelde vergoeding.

Feest- en welzijncommissie

De feest- en welzijnscommissie organiseert de feestelijke bijeenkomsten van de vereniging, inclusief de feestverschieting. Jaarlijks te vieren zijn:

– Nieuwjaarsverschieting
– Grote clubavond
– Paasverschieting
– Barbecue na Hogewoningronde
– Decemberverschieting

Tevens geeft de feest- en welzijnscommissie uitdrukking aan het medeleven van Bestuur en leden bij gebeurtenissen van lief en leed in het persoonlijke leven van leden zoals ziekte, ongeval, huwelijk, geboorte, jubileum ed. door het aanbieden van een attentie. De waarde ervan in regel zal liggen tussen €10,00 á €20,00, eventueel af te stemmen met het Bestuur. Deze commissie werkt nauw samen met het Bestuur, de trainerscommissie en de kantinecommissie.


feestcommissie@ahv-centaur.nl

Trainerscommissie

De trainerscommissie is verantwoordelijk voor de schiettrainingen binnen de vereniging, zowel aan groepen als individuele leden. Deze streeft ernaar, de Handboogsport binnen Centaur op een zo hoog mogelijk peil te brengen.
Clubtrainer zijn die personen, die als zodanig door het Bestuur zijn benoemd op grond van de volgende kwalificaties:

– Trainersdiploma A
– Trainersdiploma B
– Trainersdiploma HBT2
– Trainersdiploma HBT3
– Trainersdiploma HBT4
– Interne trainersbevoegdheid. Deze personen zonder officiële kwalificatie zijn door de trainerscommissie geschikt bevonden om binnen de vereniging als trainer te functioneren. Zij worden door het Bestuur benoemd, op voordracht van de trainerscommissie. Zij zijn gelijk gesteld met de andere trainers.

De trainerscommissie verzorgt:

– de basiscursus
– de jeugdtrainingen
– individuele begeleiding
– samenstelling van lesprogramma’s
– advisering van materiaalkeuze ed.
– informatie over ontwikkelingen in de handboogsport
– het houden van workshops over afstellen en onderhoud schietmateriaal
– beheer van het instructiemateriaal (bogen, pijlen, video, lesboeken enz.)

De door het Bestuur benoemde trainers verbinden zich tot het verrichten van een taak of taken op het gebied van training en begeleiding van leden en aspiranten op de vastgestelde tijden. Een trainer die is verhinderd, zorgt in principe zelf voor vervanging.

De trainers verdelen onderling de taken en doen daarvan mededeling aan het Bestuur en de leden.
De trainerscommissie adviseert het Bestuur over aan te schaffen materialen en signaleert tijdig toekomstige knelpunten.
De door het Bestuur benoemde trainers ontvangen de door de algemene vergadering vastgestelde vergoeding.


trainerscommissie@ahv-centaur.nl

Democommissie

De democommissie heeft als taak:

– het geven van demonstraties
– ontvangst en begeleiding van groepen, zoals personeelsverenigingen en schoolklassen

De condities hiervoor worden in overleg met het Bestuur vastgesteld.
Waar nodig en/of wenselijk werkt de democommissie samen met de kantinecommissie en de trainerscommissie.


democommissie@ahv-centaur.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie ondersteunt en geeft mede vorm aan het jeugdbeleid. De commissie wordt gevormd door senior leden en eventueel ouders, bij voorkeur aangevuld met leden uit elke jeugdgroep. Tot de taken behoren:

– in overleg met de jeugdtrainer zoeken naar vormen, voorwaarden en omstandigheden waaronder de jeugd de handboogsport met plezier en succes kan beoefenen
– opvang van nieuwe jeugdleden
– bevorderen van de onderlinge samenhang van de jeugdgroep
– bevorderen van de integratie van de jeugd in het geheel van de vereniging
– stimuleren van deelname aan wedstrijden
– contact met de ouders


jeugdzaken@ahv-centaur.nl

Automatiseringscommissie

De automatiseringscommissie heeft als taak:

– het up-to-date houden van de website door middel van het doorvoeren van wijzigingen en plaatsen van kopij en/of foto’s. Deze informatie kan door zowel het Bestuur, de commissievoorzitters als de leden worden aangeleverd middels het daarvoor bedoelde e-mailadres
– het uitvoeren van alle overige automatiseringswerkzaamheden


automatiseringscommissie@ahv-centaur.nl

Jaarlijks onderhoud (bestuur gedelegeerd)

Elk jaar wordt er onderhoud gepland door het bestuur. Deze werkzaamheden worden middels de nieuwsbrief gecommuniceerd en men kan zich inschrijven via het inschrijfformulier op het prikbord in de kantine van de schiethal.


onderhoudscommissie@ahv-centaur.nl